2015 YILI VERİ GİRİŞLERİNİN BAŞLAMASINA İLİŞKİN DUYURU (25/03/2015)

2014/7052 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen ve 23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan ve 27/12/2014 tarihli ve 29218 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:41) “Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planları” na göre 2015 yılında kullanılacak Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı İçişleri Bakanlığınca hazırlanmış ve Bakanlığımızın uygun görüşüne istinaden yayınlanma aşamasına gelinmiştir.

Bu çerçevede belediyeler, il özel idareleri, bağlı idareler ve mahalli idare birlikleri tarafından kullanılacak 2015 Yılı Mahalli İdareler Hesap Planı KBS sistemi üzerinde güncellenmiş olup 2015 yılı Ocak ve Şubat dönemi veri girişlerinin yapılması gerekmektedir.

Not: İlgili Bağlantılar

Veri girişlerinde yararlanılabilecek dönüşüm tabloları

256 hesabın uygulanmasına ilişkin 26/12/2013 tarih ve 13582 genel yazı